Dragan Pleskonjić, M. Sc.

[Kontakt]

Researcher, Innovator, Author, Speaker, Adjunct Professor, Security Architect & Adviser, Leader, Entrepreneur, Founder, Executive. Information Security, Software Security, Cybersecurity, Privacy, Machine Learning, Artificial Intelligence.

 • Senior Director Application Security at IGT (formerly GTECH)
 • Initiator and Founder of the R&D projects: INPRESEC (Intelligent Predictive Security), Glog, Security Predictions
 • Rich experience in creating and managing start-ups, new businesses development
 • Leading management positions in international corporations
 • Expertise in information security, computer software and networks industry
 • Prolific academic career: Adjunct Professorship, authorship of books, scientific papers and journals’ articles
 • Scientific and security leader, researcher, advisor, architect
 • Inventor with a set of U.S. patents granted and several patent applications pending (USPTO, CIPO, EPO, WIPO)
 • Entrepreneur, leader, motivator, visionary
 • Senior Member ACM, Senior Member IEEE
 • Member of the EC-Council University Advisory Board
 • Member of the WhiteSource Software Customer Advisory Board
 • Member of Serbian AI Society Advisory Board

Dragan Pleskonjić je Senior Director Application Security u internacionalnoj kompaniji IGT (ranije GTECH). Ovo je pozicija na globalnom nivou GTECH-a sa fokusom na Application Security, Security Development Lifecycle (SDL), Software Security Assurance (SSA) i nove trendove u oblasti informacione bezbednosti.

Pre toga, Dragan je bio CSO (Chief Security Officer) GTECH G2 grupe, zadužen za informacionu bezbednost ove internacionalne grupe. GTECH G2 grupa je bila internacionalna interaktivna divizija GTECH-a.

Prethodno, Dragan je bio Chief Executive Officer (CEO) beogradskog ogranka američke kompanije GTECH i Security Architect. Kompanija GTECH je kupila firmu Finsoft. Pre ove akvizicije, Dragan je radio kao CEO i Security Architect u beogradskom ogranku preduzeća za razvoj softvera Finsoft Ltd (London, UK), koje razvija softver za: Banking & Finance, Bookmaking & Games, Collaboration, Workflow & Document Management.My Books - Dragan Pleskonjic

Dragan Pleskonjić je autor ili koautor deset knjiga, preko sedamdeset stručnih i naučnih radova, publikacija i nastavnih materijala, objavljenih u časopisima, publikacijama, na naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Recenzent je više knjiga u izdanja Mikro knjige i mnogih drugih, zatim stručnih i naučnih radova, publikacija i projekata. Poseduje izuzetno radno iskustvo u oblasti kojom se bavi, stečeno, između ostalog, vođenjem ili učešćem u nekoliko desetina projekata računarskih mreža, informacionih sistema i razvoju softverskih paketa. Njegovi radovi su više puta citirani od strane drugih autora. Učesnik je na brojnim stručnim skupovima kao pozvani govornik za tematiku kojom se bavi.

Dragan je ISO 27001 Certified ISMS Lead Auditor i PCI ISA (Payment Card Industry Internal Security Assessor).

Februara 1998. godine izabran je u zvanje predavača za predmet Operativni sistemi i računarske mreže na Višoj elektrotehničkoj školi (sada Visoka škola elektrotehnike i računarstva) u Beogradu, a 2001. godine u zvanje višeg predavača za predmet Operativni sistemi. Nakon toga, 2004. godine izabran u zvanje profesora za predmete Operativni sistemi i Sigurnost računarskih mreža. Od 2012. godine je profesor predmeta Upravljanje informacionom bezbednošću na specijalističkim studijama studijskog programa Sigurnost u informaciono-komunikacionim sistemima. Dragan je kreirao nastavne planove i programe ovih predmeta, kao i predmeta Sigurnost softvera.

mr Dragan Pleskonjić, dipl. ing. je magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu marta 1991. godine, odbranivši magistarski rad pod naslovom “Analiza kriptografskih metoda zaštite podataka” iz područja računarskih nauka. Trenutno radi na pripremi svoje doktorske disertacije iz oblasti sigurnosti bežičnih računarskih i komunikacionih mreža.

Prethodno je (jula 1988.) diplomirao na Tehničkoj vojnoj akademiji (TVA) u Zagrebu, na smeru Računarska tehnika i stekao zvanje diplomiranog inženjera računarske tehnike.

Pre prelaska u Finsoft, Dragan je radio kao rukovodilac razvoja softvera u američkoj firmi Empower LLC iz Los Anđelesa, Kalifornija, USA koja razvija softver za filmsku i televizijsku industriju.

Do 2003. godine je radio kao direktor i rukovodilac razvoja softvera za američku kompaniju PCTEL, Inc., Chicago, USA (Nasdaq: PCTI), koja se bavi rešenjima za bežične mreže i njihovu sigurnost tj. u ogranku ove firme u Beogradu. Firma PCTEL, Inc. je kupila startup kompaniju cyberPIXIE, Inc. osnovanu 1999. godine u Chicagu, USA, koja je razvila proizvode: Wireless Roaming Client, Install Wizard, Wireless Network Security Solution i druge, a u čijem je razvoju Dragan učestvovao. Proizvodi firme PCTEL, Inc. se prodaju na američkom, japanskom i drugim tržištima. PCTEL je prodao Mobility Solutions Group kompaniji Smith Micro Software, Inc. u januaru 2008.

Dragan je bio Venture Partner u Eagle Ventures, jedan je od osnivača Internet platnog sistema eNovčanik a.d. i jedan od inicijatora AutoMARKET sistema i web portala.

Učesnik je nekoliko spajanja ili akvizicija preduzeća (mergers & acquisitions) kao konsultant ili član tima sa strane prodavca ili kupca, uključujući rad na due diligence poslovima.

U periodu od 1995. – 2000. godine radio je u preduzeću BMG u Beogradu kao direktor sektora za informatiku.

Od avgusta 1991. do februara 1995. godine radio je u Lola Institutu u Beogradu kao viši stručni saradnik i kao rukovodilac grupe za računarske komunikacije i mreže. Radio je na projektovanju i uvođenju računarskih mreža i komunikacija, sa posebnim naglaskom na izradi softverskih i hardverskih rešenja za povezivanje heterogenih računarskih sistema i opreme, kao i zaštite računarskih sistema i mreža. Godine 1993. izabran je u zvanje istraživač – saradnik od strane Naučno – nastavnog veća Lola Instituta.

Radio je na Visokim vojnotehničkim školama (VVTŠ) KoV JNA u Zagrebu, u periodu 1988. – 1991. kao asistent na predmetu Računarske komunikacije i mreže i grupi  predmeta iz oblasti programskih jezika. Pored ovog posla, radio je na održavanju i razvoju računarskih mreža i komunikacijske opreme koji su korišteni u nastavne svrhe.

U školskoj 1991./1992. godini držao je nastavu na predmetu Računarske komunikacije i mreže na VVTŠ KoV JNA u Beogradu.

Govori engleski i ruski jezik.

Član je profesionalnih udruženja:

 • ACM (Association for Computing Machinery, od 2010. kao Senior Member), kao i grupe za kompjutersku sigurnost u okviru ovog udruženja – ACM SIGSAC (Special Interest Group on Security, Audit and Control)
 • IEEE and IEEE Societies (od 2017. kao Senior Member):
 • ISACA (Information Systems Audit and Control Association) – Gold Level

Blog Dragan on Security se nalazi na adresi: https://dragan-pleskonjic.com/blog/.

Dragan piše i na B92 VIP Blogu – tekstovi se nalaze na adresi: https://blog.b92.net/blog/10675/Dragan-Pleskonjic/.

Patenti:

Pogledajte takođe: