Na ovoj stranici se nalaze podaci o 10 knjiga čiji sam autor ili jedan od koautora. Trenutno je 8 od 10 knjiga raspoloživo za besplatno preuzimanje (free download). One imaju sledeću ikonicu pored naziva. free download

Takođe, možete posetiti Web sajt izdavača – Publisher Website i pogledati knjige drugih autora.

Ako dalje delite informacije sa ove lokacije, molim da imate u vidu prava opisana ovde i da linkujete ovu stranicu/sajt kao izvor. (You have to give Attribution by linking original page or this site.)

Ukoliko imate sugestije za buduća izdanja, [kontaktirajte me].


Sigurnost računarskih sistema i mreža

Sigurnost računarskih sistema i mreža

Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček, Borislav Đorđević, Marko Carić, Mikro knjiga, Beograd, 2007., ISBN: 978-86-7555-305-2, knjiga – udžbenik

Opis

Nekada su se problemima sigurnosti računarskih sistema i mreža bavile vojska, diplomatija, policija i vlade. Sada to postaje problem svih koji obavljaju bankarske transakcije sa svog računa ili kupuju preko Interneta. Napadači imaju brojne prednosti, od kojih je najveća mogućnost iznenađenja, tj. mogućnost izbora vremena, mesta i načina napada. Lica zadužena za odbranu sistema moraju uvek biti spremna, na svakom mestu i za sve načine napada.

Ova sveobuhvatna, jasna i sistematična knjiga posvećena je osnovnim teorijskim i praktičnim konceptima sigurnosti informacionih i komunikacionih tehnologija. Objašnjava pretnje, napade i opasnosti, kao i metode, postupke i proizvode koji služe za zaštitu.

Pogodna je i za početnike i za napredne korisnike, za programere, administratore, projektante i ostale profesionalce u ovoj oblasti. Pravi je udžbenik za studente i učenike koji izučavaju ovu oblast na fakultetima i u školama. Namenjena je i menadžmentu kompanija čije se poslovanje oslanja na računarske sisteme i mreže.

Teorijska objašnjenja i praktični primeri strukturirani su tako da čitaoce postupno uvode u pojedina područja sigurnosti, objašnjavaju osnovne sigurnosne usluge i zaštitne mehanizme i obučavaju ih kako da zaštite svoj računar, mrežu, izvorni kôd ili bazu podataka. Jednostavnije – cilj autora je da čitaoce nauče kako da zaštite svoju imovinu, a ne da napadaju tuđu.

Sadržaj

Predgovor
Uvod
Poglavlje 1: Pretnje, napadi, sigurnost i metode zaštite
Poglavlje 2: Sigurnosne arhitekture i modeli
Poglavlje 3: Kriptografija
Poglavlje 4: Sigurnosni protokoli
Poglavlje 5: Kontrola pristupa i mrežne barijere
Poglavlje 6: Sistemi za otkrivanje i sprečavanje upada
Poglavlje 7: Zlonamerni programi
Poglavlje 8: Elektronsko poslovanje i sigurnost na Internetu
Poglavlje 9: Sigurnost bežičnih i mobilnih mreža
Poglavlje 10: Sigurnost i zaštita operativnih sistema
Poglavlje 11: Sigurnost baza podataka
Poglavlje 12: Sigurnosni aspekti programiranja
Poglavlje 13: Nadzor računarskih mreža
Poglavlje 14: Organizacione, fizičke i pravne metode zaštite, društveni aspekti
Poglavlje 15: Planiranje održanja kontinuiteta posla i oporavka od nesreća
Poglavlje 16: Etičko hakerisanje i ispitivanje mogućnosti proboja
Dodatak A: Sigurnosni standardi i programi sertifikacije
Dodatak B: Besplatni alati, alati otvorenog koda i razni resursi koji se tiču sigurnosti
Dodatak C: Kriptografske tablice
Dodatak D: Izvorni kod
Dodatak E: Lozinke za pristup konfiguraciji BIOS-a
Literatura
Spisak termina korišćenih u knjizi
Indeks


Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaciOperativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci

Borislav Đorđević, Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček, Mikro knjiga, Beograd, 2005., ISBN 86-7555-274-2, knjiga – udžbenik

Opis

Prva knjiga na našem jeziku posvećena osnovnim teorijskim konceptima operativnih sistema i njihovoj vezi sa praksom. Knjiga uvodi čitaoce u osnove savremenih operativnih sistema, jasno definišući koncepte i algoritme korišćene pri projektovanju njihovih pojedinih delova. Može se reći da ova knjiga predstavlja pokušaj demistifikacije operativnih sistema, bez detaljnije analize i interpretacije izvornog koda.

Pored teorijskih postavki, knjiga opisuje i praktične implementacije poznatih operativnih sistema – Windows, Unix/Linux i Mac OS. Sadrži ilustracije važnih principa i algoritama primenjenih u relazicijama operativnih sistema. Na kraju svakog poglavlja data su pitanja i zadaci za vežbu.

Prvenstveno je namenjena studentima, a pogodna je i za početnike koji se prvi put sreću sa ovom materijom. Mogu je koristiti i programeri, administratori sistema, inženjeri, kao i obični korisnici računara koji žele da saznaju više o načinu funkcionisanja operativnih sistema.

Sadržaj

Predgovor
Poglavlje 1: Uvod u operativne sisteme
Poglavlje 2: Jezgro operativnog sistema i upravljanje procesima
Poglavlje 3: Raspoređivanje procesa i dodela procesora
Poglavlje 4: Sinhronizacija procesa
Poglavlje 5: Zastoj
Poglavlje 6: Upravljanje memorijom
Poglavlje 7: Virtuelna memorija
Poglavlje 8: Ulazno-izlazni podsistem
Poglavlje 9: Sekundarne i tercijarne memorije
Poglavlje 10: Sistemi datoteka
Poglavlje 11: Mrežno okruženje
Poglavlje 12: Distribuirani sistemi
Poglavlje 13: Zaštita i sigurnost
Poglavlje 14: Korisnički interfejs
Dodatak A: Familija operativnih sistema Windows
Dodatak B: Mac OS X
Dodatak C: Pitanja i odgovori
Spisak termina korišćenih u knjizi
Indeks


Operativni sistemi: UNIX i Linux

Operativni sistemi: UNIX i Linux free download

Borislav Đorđević, Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004., ISBN 86-85081-03-3, knjiga – udžbenik


Sigurnost računarskih mreža

Sigurnost računarskih mreža free download

Dragan Pleskonjić, Borislav Đorđević, Nemanja Maček, Marko Carić, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2006., ISBN 86-85081-16-5, knjiga – udžbenik


Sigurnost računarskih mreža - zbirka rešenih zadataka

Sigurnost računarskih mreža – zbirka rešenih zadataka free download

Dragan Pleskonjić, Borislav Đorđević, Nemanja Maček, Marko Carić, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2006., ISBN 86-85081-55-6, knjiga – udžbenik


Sigurnost računarskih mreža - priručnik za laboratorijske vežbe

Sigurnost računarskih mreža – priručnik za laboratorijske vežbe free download

Dragan Pleskonjić, Borislav Đorđević, Nemanja Maček, Marko Carić, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2006., ISBN 86-85081-49-1, knjiga – udžbenik


GNU/Linux sistemsko programiranje – priručnik za laboratorijske vežbe

GNU/Linux sistemsko programiranje – priručnik za laboratorijske vežbe free download

Borislav Đorđević, Marko Carić, Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2007., ISBN 978-86-7982-009-9, knjiga – udžbenik


UNIX arhitektura

UNIX arhitektura free download

Borislav Đorđević, Marko Carić, Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2007., ISBN 978-86-85081-94-1, knjiga – udžbenik


Operativni sistemi: konceptifree download

Operativni sistemi: koncepti

Borislav Đorđević, Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004., ISBN 86-85081-10-6, knjiga – udžbenik


Operativni sistemi: zbirka rešenih zadataka

Operativni sistemi: zbirka rešenih zadataka free download

Borislav Đorđević, Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2005., ISBN 86-85081-15-7, knjiga – udžbenikVažna napomena

U pripremi ovih knjiga učinjeni su svi napori da se izbegnu greške i omaške. Iako su autori proverili opisane detalje, postupke, algoritme i metode, moguće je da u knjigama postoje izvesni previdi, greške, nepreciznosti i nepravilnosti. Izdavač i autori ne prihvataju bilo kakvu odgovornost za eventualne greške i omaške, kao ni za posledice do kojih može doći primenom saznanja iz ovih knjiga, koja se kasnije mogu pokazati kao netačna. Autori takođe, upozoravaju da se saznanja stečena proučavanjem naših knjiga mogu destruktivno primeniti. Izdavač i autori ne prihvataju bilo kakvu odgovornost za pogrešnu upotrebu ili zloupotrebu znanja stečenih iz ovih knjiga. Od naših studenata i ostalih čitalaca ovih knjiga, zahtevamo isključivo primenu saznanja u pozitivne svrhe i u cilju odbrane, a nikako u cilju napada (osim strogo kontrolisanih napada u cilju provere sigurnosti, a koji su u skladu sa pozitivnim propisima). Takođe, upozoravamo da se neka dostignuća sadržana u ovim knjigama ne smeju proveravati u proizvodnim i poslovnim okruženjima, tj. u okruženjima u kojima se primenom ovih postupaka može naneti bilo kakva šteta. Svi eksperimenti i probe namenjene su isključivo za laboratorijsko tj. test okruženje.

Autori su koristili brojne izvore i reference u pisanju ovih knjiga. Učinjeni su napori da se svi oni navedu u listama literature na kraju knjiga. Ukoliko su, pored svega, učinjeni propusti i omaške u citiranju, biće ispravljeni u eventualnim sledećim izdanjima. Elektronski oblici ovih knjiga se ne smeju dalje preprodavati, menjati i distribuirati u takvom izmenjenom obliku. Ukoliko dalje koristite sadržaje sa ovog sajta, molimo da navedete izvor i linkujete ovu stranicu.

Zahvaljujemo svima koji su nam na bilo kakav način pomogli prilikom pisanja i publikovanja ovih knjiga.

Autori