Dragan Pleskonjić, M. Sc.

[Kontakt]

Researcher, Innovator, Author, Adjunct Professor, Security Architect & Adviser, Leader, Entrepreneur, Founder, Executive.

 • Initiator and Founder of the R&D project INPRESEC (Intelligent Predictive Security)
 • Rich experience in creating and managing start-ups, new businesses development
 • Leading management positions in international corporations
 • Expertise in information security, computer software and networks industry
 • Prolific academic career: Adjunct Professorship, authorship of books, scientific papers and journals’ articles
 • Scientific and security leader, researcher, advisor, architect
 • Inventor with a set of U.S. patents granted and several patent applications pending (USPTO, CIPO, EPO, WIPO)
 • Entrepreneur, leader, motivator, visionary

Current research and development focus: Intelligent Predictive Security (INPRESEC) – exploring the paradigm shift in Information Security and Privacy with Artificial Intelligence and Machine Learning. Interested in to learn more? Visit this page and contact me.

Dragan Pleskonjić je Senior Director Application Security u internacionalnoj kompaniji IGT (ranije GTECH). Ovo je pozicija na globalnom nivou GTECH-a sa fokusom na Application Security, Security Development Lifecycle (SDL), Software Security Assurance (SSA) i nove trendove u oblasti informacione bezbednosti.

Pre toga, Dragan je bio CSO (Chief Security Officer) GTECH G2 grupe, zadužen za informacionu bezbednost ove internacionalne grupe. GTECH G2 grupa je internacionalna interaktivna divizija GTECH-a, člana Lottomatica grupe, koja je nastala nakon uspešne akvizicije i integracije firmi: Boss Media, Finsoft Ltd, Dynamite Idea i St Minver, kao vodećih na tržištu u svojim oblastima poslovanja.

Prethodno, Dragan je bio Chief Executive Officer (CEO) beogradskog ogranka američke kompanije GTECH i Security Architect. Kompanija GTECH je kupila firmu Finsoft. Pre ove akvizicije, Dragan je radio kao CEO i Security Architect u beogradskom ogranku preduzeća za razvoj softvera Finsoft Ltd (London, UK), koje razvija softver za: Banking & Finance, Bookmaking & Games, Collaboration, Workflow & Document Management.

Dragan Pleskonjić je autor ili koautor deset knjiga, više desetina stručnih i naučnih radova, publikacija i nastavnih materijala, objavljenih u časopisima, publikacijama, na naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Bio je recenzent više knjiga, stručnih i naučnih radova i publikacija. Poseduje izuzetno radno iskustvo u oblasti kojom se bavi, stečeno, između ostalog, vođenjem ili učešćem u nekoliko desetina projekata računarskih mreža, informacionih sistema i razvoju softverskih paketa. Njegovi radovi su više puta citirani od strane drugih autora. Učesnik je na brojnim stručnim skupovima kao pozvani govornik za tematiku kojom se bavi.

Dragan je ISO 27001 Certified ISMS Lead Auditor i PCI ISA (Payment Card Industry Internal Security Assessor).

Dragan Pleskonjić radi recenzije stručnih i naučnih radova, knjiga, časopisa i projekata, među kojima i za internacionalne naučne časopise sa impakt faktorom na Thomson Reuters SCI listi Elsevier Computers & Security i ComSIS (Computer Science and Information Systems), izdanja Mikro knjige i mnogih drugih, kao i za brojne naučne i stručne konferencije.

Februara 1998. godine izabran je u zvanje predavača za predmet Operativni sistemi i računarske mreže na Višoj elektrotehničkoj školi (sada Visoka škola elektrotehnike i računarstva) u Beogradu, a 2001. godine u zvanje višeg predavača za predmet Operativni sistemi. Nakon toga, 2004. godine izabran u zvanje profesora za predmete Operativni sistemi i Sigurnost računarskih mreža. Od 2012. godine je profesor predmeta Upravljanje informacionom bezbednošću na specijalističkim studijama studijskog programa Sigurnost u informaciono-komunikacionim sistemima. Dragan je kreirao nastavne planove i programe ovih predmeta, kao i predmeta Sigurnost softvera.

Naučni rad “Security Risk Management for Critical Infrastructures”, autori: Dragan Pleskonjic, Fabrizio Virtuani, Oscar Zoggia, prezentovan je na konferenciji ItAIS 2011, Rome, Italy, October 7-8, 2011.

U decembru 2003. godine, Dragan Pleskonjić je imao zapažen rad i izlaganje na temu “Wireless Intrusion Detection Systems (WIDS)” na medjunardnoj konferenciji 19th Annual Computer Security Applications Conference u Las Vegasu, Nevada, USA (ACSAC). Konferenciji su prisustvovali stručnjaci brojnih univerziteta, instituta, organizacija i kompanija koji se bave istraživačkim radom i razvojem u ovoj oblasti.

Naučni rad pod naslovom “A Development Environment for Generating System for Universal Network Connecting” objavljen je u novembru 1996. na konferenciji IEEE Technical Applications conference NORTHCON 96, Seattle, Washington, USA.

mr Dragan Pleskonjić, dipl. ing. je magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilista u Zagrebu marta 1991. godine, odbranivši magistarski rad pod naslovom “Analiza kriptografskih metoda zaštite podataka” iz područja računarskih nauka. Trenutno radi na pripremi svoje doktorske disertacije iz oblasti sigurnosti bežičnih računarskih i komunikacionih mreža.

Prethodno je (jula 1988.) diplomirao na Tehničkoj vojnoj akademiji (TVA) u Zagrebu, na smeru Računarska tehnika i stekao zvanje diplomiranog inženjera računarske tehnike.

Pre prelaska u Finsoft, Dragan je radio kao rukovodilac razvoja softvera u američkoj firmi Empower LLC iz Los Andjelesa, Kalifornija, USA koja razvija softver za filmsku i televizijsku industriju.

Do 2003. godine je radio kao direktor i rukovodilac razvoja softvera za američku kompaniju PCTEL, Inc., Chicago, USA (Nasdaq: PCTI), koja se bavi rešenjima za bežične mreže i njihovu sigurnost tj. u ogranku ove firme u Beogradu. Firma PCTEL, Inc. je kupila startup kompaniju cyberPIXIE, Inc. osnovanu 1999. godine u Chicagu, USA, koja je razvila proizvode: Wireless Roaming Client, Install Wizard, Wireless Network Security Solution i druge, a u čijem je razvoju Dragan učestvovao. Proizvodi firme PCTEL, Inc. se prodaju na američkom, japanskom i drugim tržištima. PCTEL je prodao Mobility Solutions Group kompaniji Smith Micro Software, Inc. u januaru 2008.

Dragan je bio Venture Partner u Eagle Ventures, jedan je od osnivača Internet platnog sistema eNovčanik a.d. i jedan od inicijatora AutoMARKET sistema i web portala.

Učesnik je nekoliko spajanja ili akvizicija preduzeća (mergers & acquisitions) kao konsultant ili član tima sa strane prodavca ili kupca, uključujući rad na due diligence poslovima.

U periodu od 1995. – 2000. godine radio je u preduzeću BMG u Beogradu kao direktor sektora za informatiku.

Od avgusta 1991. do februara 1995. godine radio je u Lola Institutu u Beogradu kao viši stručni saradnik i kao rukovodilac grupe za računarske komunikacije i mreže. Radio je na projektovanju i uvođenju računarskih mreža i komunikacija, sa posebnim naglaskom na izradi softverskih i hardverskih rešenja za povezivanje heterogenih računarskih sistema i opreme, kao i zaštite računarskih sistema i mreža. Godine 1993. izabran je u zvanje istraživač – saradnik od strane Naučno – nastavnog veća Lola Instituta.

Radio je na Visokim vojnotehničkim školama (VVTŠ) KoV JNA u Zagrebu, u periodu 1988. – 1991. kao asistent na predmetu Računarske komunikacije i mreže i grupi  predmeta iz oblasti programskih jezika. Pored ovog posla, radio je na održavanju i razvoju računarskih mreža i komunikacijske opreme koji su korišteni u nastavne svrhe.

U školskoj 1991./1992. godini držao je nastavu na predmetu Računarske komunikacije i mreže na VVTŠ KoV JNA u Beogradu.

Govori engleski i ruski jezik.

Član je profesionalnih udruženja:

 • ACM (Association for Computing Machinery, od 2010. kao Senior Member), kao i grupe za kompjutersku sigurnost u okviru ovog udruženja – ACM SIGSAC (Special Interest Group on Security, Audit and Control)
 • IEEE and IEEE Societies (od 2017. kao Senior Member):
 • ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
 • SBI (Serbian Blockchain Initiative)
 • Počasni član udruženja eSigurnost

Blog Dragan on Security se nalazi na adresi: https://dragan-pleskonjic.com/blog/.

Dragan piše i na B92 VIP Blogu – tekstovi se nalaze na adresi: https://blog.b92.net/blog/10675/Dragan-Pleskonjic/.

Patenti:

Pogledajte takođe: